Tag: เเผ่นหอม

การขอก่อสร้างอาคารโรงงาน

การขอก่อสร้างอาคารโรงงาน

การขอสร้างอาคารโรงงานให้ดำเนินการติดต่อที่ กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาธิการโดยแสดงความประสงค์จะสร้างอาคารโรงงาน และขอแบบฟอร์มจากกองควบคุมอาคาร มากรอกรายละเอียด ในแบบฟรอร์ม 1 ชุดประกอบด้วย

1.คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

2.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตาร 29 (น.4)

3.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 2 ฉบับ

4.หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

5.หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน

6.หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมตามมาตรา 29 จำนวน 2 ฉบับ และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอีกจำนวน 2 ฉบับ โดยวิศวกรเป็นผู้กรอกข้อมูลพร้อมแสดงสำเนาหลักฐานใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือสำเนาบัตรประจำตัวแสดงการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแนบไปด้วยและลงนามระหว่างผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมงาน และพยานอีก 2 คน

หนังสือมอบอำนวจเจ้าของที่ดินใช้ในกรณีผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และในกรณีผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลเดียวกัน ใช้หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาตแทน

เอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดให้ทำจำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยแบบการก่อสร้างอาคาร เมื่อครบเรียบร้อยแล้ว นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาธิการ (กทม.2)เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป หลังจากนั้นกองควบคุมอาคารจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตที่ท่านก่อสร้างอาคารโรงงาน เมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสมแล้ว ก็จะออกใบอนุญาตให้และสำนักงานเขตจะเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดจนกระทั้งการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานเขตที่รับผิดชอบนั้นจะทำการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาธิการทุก ๆ 15 วัน

หากอยู่ในต่างจังหวัดให้ติดต่อที่สำนักงานเทศบาลจังหวัดในจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ หรืออยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ขอที่องค์การบริหารส่วนตำบนที่จะสร้าง

การลดต้นทุนระยะยาวเกิดจากการสร้าง “จิตสำนึก” ของพนักงาน

การลดต้นทุนระยะยาวเกิดจากการสร้าง “จิตสำนึก” ของพนักงาน

การลดต้นทุนระยะยาวนี้เป็นการเตรียมพร้อมไว้ต่อสู้กับวิกฤตการณ์ทางการเเข่งขัน ดังนั้นการลดต้นทุนต้องทำเป็นระยะยาวมีการปรับต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั้นหมายถึง เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ทั้งทางด้านเเรงงาน อุปกรณ์เครื่องจักร ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ การลดต้นทุนการผลิตนั้นทำได้หลายวิธี ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในสำนักงานให้มากที่สุด

ด้านการเงิน

ด้านการเงิน

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน เเผนทางการเงินจะเป็นการสรุปภาพรวมของ เเผนทางการเงินจะเป็นการสรุปภาพรวมของเเผนการตลาดกับเเผนการผลิต โดยเเผนการเงินจะเป็นสิ่งชี้บอกค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมด เเละ ในเเผนการเงินจะต้องเเสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านบัญชีเเละการเงิน โดยทั่วไปจะเเสดงตั้งเเต่เเหล่งที่มาของเงินทุ่น ซึ่งจะเป็นเงินงบประมาณของทั้งโครงการ จากนั้นก็จะมีการจัดสรรเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะใช้ลงทุนในทรัพย์สิน ได้เเก่ ที่ดินเเละการปรับปรุงอาคาร โรงงาน เครื่องจักร สำนักงาน เเละอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นทุน

การซื้อสิทธิ์ทางธุรกิจ

การซื้อสิทธิ์ทางธุรกิจ

หรือระบบเฟรนไชส์  (Franchise) ในต่างประเทศทำกันมานานแล้วในเมืองไทยปัจจุบันการซื้อขายสิทธิ์ทางธุรกิจเป็นที่นิยมกันมากขึ้น  เป็นยุคที่ร้านขายของชำหันมาใช้วิธีซื้อสิทธิ์  และเป็นวิธีที่ผู้ประกอบการใหม่  ถือเป็นงานนำไปสู่ความสำเร็จเร็วขึ้น  เป็นเส้นทางลัดซึ่งดูแล้วจะมีความเสี่ยงน้อย

สนองความคิดต้องการของผู้บริโภค

สนองความคิดต้องการของผู้บริโภค

เมื่อคุณตัดสินใจดีแล้วว่าจะเลือกทำธุรกิจอะไร แต่สิ่งสำคัญที่คุณจะมองข้ามเสียมิได้คือ “ตลาด” หรือ “ ความต้องการของผู้บริโภค” มีนักธุรกิจจำนวนไม่น้อย ที่ทำธุรกิจแล้วไม่ประสบคามสำเร็จทั้งที่บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการผลิตเป็นอย่างดี แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดสำคัญขั้นต้นที่จะมองข้ามไม่ได้ ส่วนใหญ่ผู้ลงทุนมักจะให้ความสนใจกับการผลิต แม้ว่าจะมีความสามารถในการผลิตสักเพียงใด และมีทุนดำเนินการอย่างต่อเองไม่ติดขัด หากไม่มีลูกค้าเพียงพอธุรกิจก็ยืนอยู่ไม่ได้

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดนี้ เป็นกิจการที่เอื้ออำนวยเหมาะสมหรับผู้เริ่มลงทุนรายใหม่ดังจะเห็นได้ดังต่อไปนี้

 1. 1. ผู้สนใจลงทุนรายใหม่ ประสบการณ์ยังไม่มาก จึงเหมาะกับการลงทุนการขนาดย่อมเพราะใช้เงินทุนไม่สูง ถ้ามีการพลาดพลั้งเกิดขึ้น ความเสียหายคงไม่มีมากนัก แต่ถ้ากิจการอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นฐานสำคัญ ของการเจริญเติบโตของประเทศต่อไป
 2. 2. การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเป็นอิสระเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้บริหารงานและตัดสินใจด้วยตัวเอง
 3. 3. ผู้ลงทุนอาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือ มีคนร่วมลงทุนด้วยไม่กี่คน เป็นผู้หาเงินมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ
 4. 4. เจ้าของธุรกิจ SMEs ดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่เช่นเดียวกับลูกจ้างและการตลาด มักจะเป็นการค้าปลีกโดยมียอดขายไม่สูง แต่พออยู่ได้
 5. 5. ธุรกิจที่ทำส่วนใหญ่ จะใช่ฝีมือความสามารถส่วนตัว ความถนัดในการดำเนินการ เช่น ทำเบเกอรี่ ร้านตัดผม ตัดเสื้อผ้า ทำดอกไม้ประดิษฐ์ อู่ซ่อมรถยนต์ ซ่อมจักรยาน ทำขนมขาย เปิดร้านอาหาร
 6. 6. ผู้ประกอบการ SMEs มีอัธยาศัยอันดีต่อลูกค้า ที่มาติดต่ออย่างรู้สึกอบอุ่นใจมีความคุ้นเคย สะดวกสบาย ใกล้บ้านบริการดังใจไม่จำกัดเวลาซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้
 7. 7. ผู้ประกอบการ SMEs มีความตั้งใจ และปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะทำงานนั้นให้สัมฤทธิ์ผลตามที่เห็นช่องทาง พร้อมทั้งมีความกล้าเสี่ยง ทำงานหนักทุ่มเทเสียสละ ผูกมัดเป้าหมาย เพื่อผลสำเร็จของตนเอง
 8. 8. SMEs สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ หือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบรับช่วงการผลิตหรือเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบ
 9. 9. การดำเนินงานของ SMEs มีต้นทุนต่ำ ใช้แรงงานในคอบครัว มามีค่าล่วงเวลา ไม่มีค่าคำปรึกษาแนะนำ หรือความช่วยเหลือที่สามารถตีมาเป็นต้นทุนได้ ส่วนต้นทุนสถานที่และค่าติดต่อสื่อสารต่ำมาก ต้นทุนเหล่านี้ต่ำกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
 10. 10. SMEs มีความคล่องตัวในการบริหารงานและการตัดสินใจ เมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง หรือคำสั่งซื้อหลายประเภทแต่ละประเภทในปริมาณน้อย ก็สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิคเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือแรงงานได้คล่องตัว และรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากคนหลายคน

2 ประเภทของวิสาหกิจ

การประกอบธุรกิจย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ธุรกิจทุกประเภทประสบความสำเร็จได้หมดธุรกิจแต่ละประเภทก็จะมีแบบอย่างที่เป็นเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ดังนั้น ถ้าหากต้องการให้ธุรกิจที่ท่านจะเลือกมีการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้ว ท่านต้องเลือกประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของท่านให้มากที่สุด โอกาสแห่งความสำเร็จก็ย่อมมีมากขึ้น

ถ้าหากท่านคิดอยากเป็นอิสระ และตั้งใจทำธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว กิจการที่จะทำก็คงไม่พันกิจการ 4 สาขา คือ การผลิตหรืออุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ธุรกิจทั้ง 4 อย่างนี้ ในทางปฏิบัติจริง รู้สึกว่าเป็นสิ่งยากที่จะกำหนดขอบเขตของธุรกิจแต่ละชนิดเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามถ้ากิจการจะทำเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่โตนัก การแยกชนิดของธุรกิจเหล่านี้ย่อมทำได้ง่ายเพราะธุรกิจแต่ละชนิดต่างก็มีความแตกต่างไปในตัวมันเอง และในบรรดากิจการทั้ง  4 สาขานั้น การค้าปลีกเป็นกิจการที่ผู้ลงทุนใหม่ ลงทุนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจการแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว นอกจากการค้าปลีกแล้ว ผู้ลงทุนใหม่นิยมรองลงมาคือกิจการบริการ ดังนั้นการทำธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องเลือกเฉพาะธุรกิจที่ตรงกับความสามารถของท่านเท่านั้นและจุดประสงค์ของส่วนนี้ ก็คือต้องการแสดงให้เห็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจการแต่ละธุรกิจ เพื่อท่านจะได้นำไปพิจารณาในการเลือกธุรกิจสำหรับตัวท่านเอง

 

ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อดไม่ได้ที่จะชี้ให้เห็นจำนวนสัดส่วนของประเภทของวิสาหกิจขนากกลาง และขนาดย่อมเป็นอย่างไรบ้าง ข้อมูลนี้ได้มาจากการสำรวจสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจบริการ การก่อสร้าง ภัตตาคาร โรงแรม และอื่นๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2539 พบว่า จำนวนวิสาหกิจขนาดของกลางและขนาดย่อมมีทั้งหมด 854,064 กิจการ โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 1. กิจการอุตสาหกรรม 157,363 ราย คิดเป็น 18.4%
 2. กิจการค้าปลีก 259,310 ราย คิดเป็น 30.4%
 3. กิจการค้าส่ง 27,116 ราย คิดเป็น 3.2%
 4. กิจการบริการ 141,911 ราย คิดเป็น 16.6%
 5. กิจการภัตตาคารและโรงแรม 82,302 ราย คิดเป็น 9.6%
 6. กิจการก่อสร้าง 9,083 ราย คิดเป็น 1.1%
 7. อื่นๆ 176,826 ราย คิดเป็น 20.7%

สำหรับวิสาหกิจ ของกิจการอุตสาหกรรมนั้นจากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2542 พบว่า มีโรงงานที่จดทะเบียน อย่างเป็นทางการไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีจำนวน 128,304 โรงงาน ในจำนวนดังกล่าว เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คนจำนวน 125,177 โรงงาน หรือคิดเป็น 95%ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุด