สนองความคิดต้องการของผู้บริโภค

สนองความคิดต้องการของผู้บริโภค

เมื่อคุณตัดสินใจดีแล้วว่าจะเลือกทำธุรกิจอะไร แต่สิ่งสำคัญที่คุณจะมองข้ามเสียมิได้คือ “ตลาด” หรือ “ ความต้องการของผู้บริโภค” มีนักธุรกิจจำนวนไม่น้อย ที่ทำธุรกิจแล้วไม่ประสบคามสำเร็จทั้งที่บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการผลิตเป็นอย่างดี แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดสำคัญขั้นต้นที่จะมองข้ามไม่ได้ ส่วนใหญ่ผู้ลงทุนมักจะให้ความสนใจกับการผลิต แม้ว่าจะมีความสามารถในการผลิตสักเพียงใด และมีทุนดำเนินการอย่างต่อเองไม่ติดขัด หากไม่มีลูกค้าเพียงพอธุรกิจก็ยืนอยู่ไม่ได้

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดนี้ เป็นกิจการที่เอื้ออำนวยเหมาะสมหรับผู้เริ่มลงทุนรายใหม่ดังจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้สนใจลงทุนรายใหม่ ประสบการณ์ยังไม่มาก จึงเหมาะกับการลงทุนการขนาดย่อมเพราะใช้เงินทุนไม่สูง ถ้ามีการพลาดพลั้งเกิดขึ้น ความเสียหายคงไม่มีมากนัก แต่ถ้ากิจการอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นฐานสำคัญ ของการเจริญเติบโตของประเทศต่อไป 2. การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเป็นอิสระเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้บริหารงานและตัดสินใจด้วยตัวเอง 3. ผู้ลงทุนอาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือ มีคนร่วมลงทุนด้วยไม่กี่คน เป็นผู้หาเงินมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ 4. เจ้าของธุรกิจ SMEs ดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่เช่นเดียวกับลูกจ้างและการตลาด มักจะเป็นการค้าปลีกโดยมียอดขายไม่สูง แต่พออยู่ได้ 5. ธุรกิจที่ทำส่วนใหญ่ จะใช่ฝีมือความสามารถส่วนตัว ความถนัดในการดำเนินการ เช่น ทำเบเกอรี่ ร้านตัดผม ตัดเสื้อผ้า ทำดอกไม้ประดิษฐ์ อู่ซ่อมรถยนต์ ซ่อมจักรยาน ทำขนมขาย เปิดร้านอาหาร 6. ผู้ประกอบการ SMEs มีอัธยาศัยอันดีต่อลูกค้า ที่มาติดต่ออย่างรู้สึกอบอุ่นใจมีความคุ้นเคย สะดวกสบาย ใกล้บ้านบริการดังใจไม่จำกัดเวลาซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ 7. ผู้ประกอบการ SMEs มีความตั้งใจ และปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะทำงานนั้นให้สัมฤทธิ์ผลตามที่เห็นช่องทาง พร้อมทั้งมีความกล้าเสี่ยง ทำงานหนักทุ่มเทเสียสละ ผูกมัดเป้าหมาย เพื่อผลสำเร็จของตนเอง 8. SMEs …