มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรด้านเทคโนโลยี?

มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรด้านเทคโนโลยี?

มีหลายหน่วยงาน เช่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบันอิสระเฉพาะทางในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *