ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

   ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานของรัฐ และความรับผิดชอบต่อสังคม  โรงพิมพ์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *