มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรด้านเทคโนโลยี?

มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรด้านเทคโนโลยี?

มีหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอิสระเฉพาะทางในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

การขอก่อสร้างอาคารโรงงาน

การขอก่อสร้างอาคารโรงงาน

การขอสร้างอาคารโรงงานให้ดำเนินการติดต่อที่ กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาธิการโดยแสดงความประสงค์จะสร้างอาคารโรงงาน และขอแบบฟอร์มจากกองควบคุมอาคาร มากรอกรายละเอียด ในแบบฟรอร์ม 1 ชุดประกอบด้วย 1.คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) 2.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตาร 29 (น.4) 3.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 2 ฉบับ 4.หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 5.หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน 6.หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมตามมาตรา 29 จำนวน 2 ฉบับ และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอีกจำนวน 2 ฉบับ โดยวิศวกรเป็นผู้กรอกข้อมูลพร้อมแสดงสำเนาหลักฐานใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือสำเนาบัตรประจำตัวแสดงการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแนบไปด้วยและลงนามระหว่างผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมงาน และพยานอีก 2 คน หนังสือมอบอำนวจเจ้าของที่ดินใช้ในกรณีผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และในกรณีผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลเดียวกัน ใช้หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาตแทน เอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดให้ทำจำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยแบบการก่อสร้างอาคาร เมื่อครบเรียบร้อยแล้ว นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาธิการ (กทม.2)เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป หลังจากนั้นกองควบคุมอาคารจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตที่ท่านก่อสร้างอาคารโรงงาน เมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสมแล้ว ก็จะออกใบอนุญาตให้และสำนักงานเขตจะเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดจนกระทั้งการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานเขตที่รับผิดชอบนั้นจะทำการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาธิการทุก ๆ 15 …

การลดต้นทุนระยะยาวเกิดจากการสร้าง “จิตสำนึก” ของพนักงาน

การลดต้นทุนระยะยาวเกิดจากการสร้าง “จิตสำนึก” ของพนักงาน

การลดต้นทุนระยะยาวนี้เป็นการเตรียมพร้อมไว้ต่อสู้กับวิกฤตการณ์ทางการเเข่งขัน ดังนั้นการลดต้นทุนต้องทำเป็นระยะยาวมีการปรับต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั้นหมายถึง เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ทั้งทางด้านเเรงงาน อุปกรณ์เครื่องจักร ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ การลดต้นทุนการผลิตนั้นทำได้หลายวิธี ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในสำนักงานให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ด้านการเงิน

ด้านการเงิน

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน เเผนทางการเงินจะเป็นการสรุปภาพรวมของ เเผนทางการเงินจะเป็นการสรุปภาพรวมของเเผนการตลาดกับเเผนการผลิต โดยเเผนการเงินจะเป็นสิ่งชี้บอกค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมด เเละ ในเเผนการเงินจะต้องเเสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านบัญชีเเละการเงิน โดยทั่วไปจะเเสดงตั้งเเต่เเหล่งที่มาของเงินทุ่น ซึ่งจะเป็นเงินงบประมาณของทั้งโครงการ จากนั้นก็จะมีการจัดสรรเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะใช้ลงทุนในทรัพย์สิน ได้เเก่ ที่ดินเเละการปรับปรุงอาคาร โรงงาน เครื่องจักร สำนักงาน เเละอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นทุน

การซื้อสิทธิ์ทางธุรกิจ

การซื้อสิทธิ์ทางธุรกิจ

หรือระบบเฟรนไชส์  (Franchise) ในต่างประเทศทำกันมานานแล้วในเมืองไทยปัจจุบันการซื้อขายสิทธิ์ทางธุรกิจเป็นที่นิยมกันมากขึ้น  เป็นยุคที่ร้านขายของชำหันมาใช้วิธีซื้อสิทธิ์  และเป็นวิธีที่ผู้ประกอบการใหม่  ถือเป็นงานนำไปสู่ความสำเร็จเร็วขึ้น  เป็นเส้นทางลัดซึ่งดูแล้วจะมีความเสี่ยงน้อย

สนองความคิดต้องการของผู้บริโภค

สนองความคิดต้องการของผู้บริโภค

เมื่อคุณตัดสินใจดีแล้วว่าจะเลือกทำธุรกิจอะไร แต่สิ่งสำคัญที่คุณจะมองข้ามเสียมิได้คือ “ตลาด” หรือ “ ความต้องการของผู้บริโภค” มีนักธุรกิจจำนวนไม่น้อย ที่ทำธุรกิจแล้วไม่ประสบคามสำเร็จทั้งที่บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการผลิตเป็นอย่างดี แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดสำคัญขั้นต้นที่จะมองข้ามไม่ได้ ส่วนใหญ่ผู้ลงทุนมักจะให้ความสนใจกับการผลิต แม้ว่าจะมีความสามารถในการผลิตสักเพียงใด และมีทุนดำเนินการอย่างต่อเองไม่ติดขัด หากไม่มีลูกค้าเพียงพอธุรกิจก็ยืนอยู่ไม่ได้

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดนี้ เป็นกิจการที่เอื้ออำนวยเหมาะสมหรับผู้เริ่มลงทุนรายใหม่ดังจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้สนใจลงทุนรายใหม่ ประสบการณ์ยังไม่มาก จึงเหมาะกับการลงทุนการขนาดย่อมเพราะใช้เงินทุนไม่สูง ถ้ามีการพลาดพลั้งเกิดขึ้น ความเสียหายคงไม่มีมากนัก แต่ถ้ากิจการอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นฐานสำคัญ ของการเจริญเติบโตของประเทศต่อไป 2. การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเป็นอิสระเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้บริหารงานและตัดสินใจด้วยตัวเอง 3. ผู้ลงทุนอาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือ มีคนร่วมลงทุนด้วยไม่กี่คน เป็นผู้หาเงินมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ 4. เจ้าของธุรกิจ SMEs ดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่เช่นเดียวกับลูกจ้างและการตลาด มักจะเป็นการค้าปลีกโดยมียอดขายไม่สูง แต่พออยู่ได้ 5. ธุรกิจที่ทำส่วนใหญ่ จะใช่ฝีมือความสามารถส่วนตัว ความถนัดในการดำเนินการ เช่น ทำเบเกอรี่ ร้านตัดผม ตัดเสื้อผ้า ทำดอกไม้ประดิษฐ์ อู่ซ่อมรถยนต์ ซ่อมจักรยาน ทำขนมขาย เปิดร้านอาหาร 6. ผู้ประกอบการ SMEs มีอัธยาศัยอันดีต่อลูกค้า ที่มาติดต่ออย่างรู้สึกอบอุ่นใจมีความคุ้นเคย สะดวกสบาย ใกล้บ้านบริการดังใจไม่จำกัดเวลาซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ 7. ผู้ประกอบการ SMEs มีความตั้งใจ และปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะทำงานนั้นให้สัมฤทธิ์ผลตามที่เห็นช่องทาง พร้อมทั้งมีความกล้าเสี่ยง ทำงานหนักทุ่มเทเสียสละ ผูกมัดเป้าหมาย เพื่อผลสำเร็จของตนเอง 8. SMEs …